Bez kategorii

Aktywność, przedsiębiorczość, sukces!

Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze realizuje projekt skierowany do osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na obszarze województwa lubuskiego.

 

 

Projekt obejmie wyłącznie osoby bierne zawodowe lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19. Zadanie zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu premiowane będą:

  • osoby mieszkające na terenie miast średnich
  • młodzież, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego).

Wsparcie finansowe w wysokości do 23 050,00 zł dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie opracowanych na okres 12 miesięcy biznes planów, najwyżej ocenionych przez Komisję Oceny Wniosków Uczestnik musi ustanowić zabezpieczenie. Wkład własny uczestnika nie jest wymagany. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa lubuskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy.

Finansowe wsparcie pomostowe

Wypłacane comiesięcznie przez 6 miesięcy do 2 600,00 zł / m-c dla osób które otrzymały wsparcie w ramach pkt.3, przyznane na złożony Wniosek Uczestnika Projektu, udzielane po podpisaniu umów. Przeznaczenie: pokrycie bieżących opłat (wyłącznie w kwocie netto tj. bez VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.

Rekrutacja rozpocznie się w marcu 2021 r.

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

Urszula Morawska  – power@region.zgora.pl, tel. 68 329 78 55, 607 550 436

Magdalena Nalepa – power@region.zgora.pl, tel. 68 329 78 14, 607 550 436

Biuro Projektu w Zielonej Górze:
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.region.zgora.pl/aktualnosci/1281,1,projekt_mlodzi_aktywnosc_przedsiebiorczosc_sukces_znalazl_sie_na_liscie_rankingowej_wup.html