Bez kategorii

Usuwanie eternitu – nabór wniosków

Gmina Iłowa po raz kolejny przystąpiła do realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iłowa w 2021 roku”.

 

 

Na ten cel zabezpieczone zostaną środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dzięki realizacji zadania gmina pokryje 100% kosztów usunięcia, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów azbestowych od wnioskodawcy. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest jedynie zakup i montaż nowego pokrycia dachowego.

Azbest zaliczany jest obecnie do grupy najbardziej szkodliwych substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Wdychanie pyłu azbestowego może stać się przyczyną wielu chorób układu oddechowego i krwionośnego. Największa szkodliwość tego materiału na zdrowie ma miejsce w momencie jego demontażu, w związku z tym bardzo ważne jest, aby usuwanie płyt azbestowych odbywało się przez uprawnione do tego firmy przez zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Mieszkańcy, którzy zainteresowani są usunięciem wyrobów zawierających azbest zapraszamy do składania wniosków do dnia 30 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Iłowej (Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego – ul. Żeromskiego 25, wejście od podwórza).