Gmina i Urząd

Referat Finansowo-Budżetowy

Patrycja Ciszewska, kierownik referatu – główny księgowy, z-ca Skarbnika w granicach uzyskanych pełnomocnictw udzielonych przez Skarbnika,

tel. 68 368 14 09

 • koordynacja pracy i nadzór nad referatem
 • ewidencja dochodów budżetowych
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

Iwona Bielecka, podinspektor

tel. 368 14 09

 • ewidencja wydatków budżetowych,
 • prowadzenie rachunkowości w Urzędzie
 • wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • sporządzanie sprawozdań
 • ewidencja i rozliczanie inwestycji
 • ewidencja środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych,

Bożena Smolińska, podinspektor

tel. 368 14 08

 • księgowanie i egzekucja: dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
 • wystawianie faktur vat
 • opłata targowa (rozliczanie inkasentów)

Joanna Tumaniewicz, podinspektor

tel. 368 14 08

 •  sporządzanie list płac, rachunków do umów zlecenia i dzieło,
 • sporządzanie deklaracji PIT, ZUS, PEFRON
 • prowadzenie rejestrów podatku Vat, sporządzanie deklaracji VAT