Mieszkam w gminie

Podatki

Poniżej zamieściliśmy podstawowe informacje na temat podatków i opłat oraz formularze do pobrania. Są one zgodne z Uchwałą nr 79/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Informacja na temat podatków i opłat lokalnych:

 • tel. 68 368 14 24 – wymiar podatków i opłat lokalnych
 • tel. 68 368 14 06 – wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • tel. 68 368 14 20 – księgowanie wpłat z tytułu poboru podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Egzekucja administracyjna

Dokumenty związane z podatkami można składać w Urzędzie Miejskim w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, pokój nr 4 i 5.

Podatek od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania

 • grunty
 • budynki lub ich części
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podatnicy

 • właściciele
 • użytkownicy wieczyści
 • samoistni posiadacze
 • w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Stawki podatku

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2021 r. określa Uchwała nr 170/8/XXIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z 30 września 2020 r.:

 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni – 0,96 zł
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,85 zł
 • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni – 0,39 zł
 • niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni – 3,28 zł
 • od budynków mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej – 0,79 zł
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej – 24,55 zł
 • od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej – 11,48 zł
 • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej – 4,96 zł
 • od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej – 5,63
 • od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych jako rurociągi i przewody sieci rozdzielczych wody oraz bezpośrednio do procesu poboru i uzdatniania wody – % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 1,35% wartości
 • od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych jako rurociągi i przewody do odprowadzania i oczyszczania ścieków – % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 1,15% wartości
 • od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostałych – % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 2% wartości

Terminy i sposoby płatności podatku

Osoby fizyczne:

 • I rata – do 31 stycznia
 • następne raty – do dnia 15 każdego miesiąca

Wpłaty można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Osoby prawne:

 • do 15 marca
 • do 15 maja
 • do 15 września
 • do 15 listopada roku podatkowego

Wpłaty należy dokonywać na indywidualny nr rachunku bankowego wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku.

Formularze do pobrania znajdują poniżej.

 

Podatek rolny

Przedmiot opodatkowania

użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza

Podatnicy

 • właściciele
 • posiadacze samoistni
 • użytkownicy wieczyści
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

 Stawki podatku

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta
 • od 1 ha dla pozostałych gruntów – równowartość pieniężną 5 q żyta

Stawka obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Podstawą obliczania podatku na kolejny rok podatkowy jest średnia cena skupu żyta, którą ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zobacz aktualny komunikat.

Terminy i sposoby płatności podatku

 • do 15 marca
 • do 15 maja
 • do 15 września
 • do 15 listopada roku podatkowego

Osoby fizyczne dokonują wpłat na indywidualny nr rachunku bankowego wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku.

Osoby prawne wpłaty mogą uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Formularze do pobrania znajdują poniżej.

 

Podatek leśny

Przedmiot opodatkowania

lasy, czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna

Podatnicy

 • właściciele lasów
 • posiadacze samoistni lasów
 • użytkownicy wieczyści lasów
 • posiadacze lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

 Stawka podatku

Za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,2200 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. 2019.888 z późn. zm).

Terminy i sposoby płatności podatku

Osoby fizyczne

 • do 15 marca
 • do 15 maja
 • do 15 września
 • do 15 listopada roku podatkowego

Wpłat należy dokonywać na indywidualny nr rachunku bankowego wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku.

Osoby prawne

 • do dnia 15 każdego miesiąca

Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Formularze do pobrania znajdują poniżej.

 

Podatek od środków transportowych

Przedmiot opodatkowania

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie)
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
 • autobusy

Podatnicy

 • osoby fizyczne i osoby prawne – właściciele środków transportowych
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – jeśli mają zarejestrowany środek transportowy
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Stawki podatku

Tabela ze stawkami podatku określonymi w Uchwale nr 187/XXV/20 Rady Miejskiej w Iłowej z 25 listopada 2020 r. do pobrania tutaj (PDF 148 KB)

Terminy i sposoby płatności podatku

 • I rata – do 15 lutego
 • II rata – do 15 września

Wpłaty należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Formularze do pobrania znajdują poniżej.

 

Opłata za posiadanie psa

 Zgodnie z Uchwałą nr 88/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z 1 grudnia 2015 r. pobiera się opłatę od osób fizycznych posiadających psy w wysokości 25 zł rocznie od każdego psa.

Terminy i sposoby płatności podatku

Termin płatności: do 15 marca każdego roku.

Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

 Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • dowód osobisty, NIP, PESEL
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
 • pełnomocnictwo (odpis, wypis, kopia) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w przypadku wystąpienia obowiązku jej uiszczenia – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik.

Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju zaświadczenia i wynosi:

 • 21,00 zł – za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • 17,00 zł – za pozostałe zaświadczenia (podlegające opłacie skarbowej)
 • 17,00 zł – za złożenie pełnomocnictwa (odpisu, wypisu, kopii) – w przypadku, gdy w imieniu strony występuje pełnomocnik.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć listownie na adres Urzędu Miejskiego w Iłowej lub osobiście – pokój nr 5.

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki w zakresie jakiego dotyczy wniosek, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Formularz do pobrania znajduje się poniżej.

Formularze

DN-1_Deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

ZDN-1_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

ZDN_2_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

IN-1_Informacja-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN-1_Zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN-2_Zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

DR-1_Deklaracja-na-podatek-rolny.pdf

ZDR-1_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

ZDR-2_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

IR-1_Informacja-o-gruntach.pdf

ZIR-1_Zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR-2_Zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR-3_Zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

DL-1_Deklaracja-na-podatek-lesny.pdf

ZDL-1_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-lesny.pdf

ZDL-2_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-lesny.pdf

IL-1_Informacja-o-lasach.pdf

ZIL-1_Zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL-2_Zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL-3_Zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

DT-1-_Deklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych.pdf

DT-1A-_Zalacznik-do-deklaracji-DT-1-.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia.pdf