Mieszkam w Iłowej

Przebudujemy ul. Ogrodową !

 

                       

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej ( ul. Ogrodowa) wraz z budową oświetlenia drogowego” mająca na celu poprawę dostępu do  budynków użyteczności publicznej  oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej dla  mieszkańców  Iłowej , współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji przyczyni się do poprawy jakości życia ludności korzystającej  z ulepszonej infrastruktury drogowej na terenie realizowanej operacji poprzez wspieranie rozwoju lokalnego, poprawę możliwości korzystania z usług publicznych oraz warunków zamieszkiwania.

Koszt całkowity zadania( przed przetargiem)  wynosi 913 100,30 zł w tym planowana kwota dofinansowania  515 720,00  zł. prace zaplanowane zostały na rok 2021.

W ramach zadania zaplanowano budowę odcinka drogi o długości 301m i szerokości jezdni 5,5m oraz chodnika o szerokości 2,0m. Ze względu na brak możliwości odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej, nawierzchnie drogi zaprojektowano z kostki betonowej typu EKO, umożliwiającej odprowadzenie wód deszczowych do gruntu. Nawierzchnie chodnika oraz zjazdów na posesje stanowić będzie kostka betonowa typu POLBRUK. Zadanie obejmuje również budowę oświetlenia drogowego w postaci 10 latarni drogowych z oprawami typu LED. Zadbano również o infrastrukturę szerokopasmową. W tym celu na całym odcinku projektowanej drogi zaplanowano budowę kanału technologicznego dla przyszłej rozbudowy sieci szkieletowej szerokopasmowego internetu. Nad bezpieczeństwem użytkowników drogi czuwać będzie nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu.