Mieszkam w Iłowej

Zamieszkaj w Gminie Iłowa

Burmistrz Iłowej ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 w Koninie Żagańskim 32.

 

Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: teren o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach musi zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę (nie niższą jednak niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty (gotówka
lub w ratach). W przypadku rat podać ich ilość i okresy płatności np. roczne, kwartalne lub
miesięczne – raty oprocentowane według stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP,
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Więcej informacji oraz szkic usytuowania działki znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://ilowa.info.pl/przetargi/29/status/