Bez kategorii

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza

22 czerwca 2022 r. podczas XLV Sesji Rady Miejskiej w Iłowej, burmistrz Paweł Lichtański uzyskał poparcie wszystkich radnych, głosujących nad uchwałą o udzielenie absolutorium za rok 2021.

Przed przystąpieniem radnych do głosowania nad uchwałami, burmistrz bardzo szeroko przedstawił treść”Raportu o stanie gminy za rok 2021″. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Wdowiak rozpoczął dyskusję nad raportem. Podkreślił znaczenie dynamicznego rozwoju inwestycji w Strefie Aktywności Gospodarczej w Iłowej dla rynku pracy w regionie oraz dla budżetu gminy. Wyróżnił także następujące obszary, nad którymi radni wraz z burmistrzem powinni skupić się w najbliższym okresie.  Pierwszy to demografia, a pozostałe wynikają już wprost z czynników demograficznych. Wśród najbardziej pilnych potrzeb są min. utworzenie żłobka oraz rozwój budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego.

Po zakończonej dyskusji radni udzielili wotum zaufania Burmistrzowi. Następnie po przedstawieniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok przez skarbnika gminy Monikę Wołujewicz  oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i rekomendacji komisji rewizyjnej,  rozpoczęli głosowanie nad udzieleniem absolutorium. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem uchwały o udzieleniu absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2021 r.

Burmistrz podziękował radnym, skarbnikowi i sekretarzowi, kierownikom jednostek i sołtysom za zaufanie i efektywną współpracę. Podkreślił, że w obliczu wyzwań jakie stoją przed gminą w czasie tak dynamicznego rozwoju, nie ustanie w dalszej wytężonej pracy dla dobra wszystkich mieszkańców gminy Iłowa.

Na zakończenie sesji Rady Miejskiej burmistrz wraz z przewodniczącym rady podziękowali dyrektorce szkoły podstawowej Beacie Laskowskiej-Trzeciak i dyrektorce przedszkola Ewie Osłońskiej w związku z upływem ich kadencji w zarządzaniu placówkami oświatowymi. Podziękowania otrzymała również Joanna Skrętowska – urzędniczka, która koordynowała gminny punkt pomocy humanitarnej i pracę wszystkich wolontariuszy w związku z wojną w Ukrainie.