Bez kategorii

Kierunek rozwój

Gmina Iłowa przystąpiła do opracowania monitoringu i ewaluacji programu rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2017-2023 uchwalonego uchwałą nr 342/7/XLV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21.12.2017 r.

 

 

Program rewitalizacji jest dokumentem strategicznym, który określa planowane kierunki działań rewitalizacyjnych w sferze społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej służące wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

Monitorowanie programu ma na celu ocenę stopnia postępu realizacji programu, identyfikację barier i trudności, ale też wskazanie nowych obszarów wymagających wsparcia. Docierają do nas sygnały z różnych grup społecznych o konieczności stworzenia miejsca aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy. Wychodząc na przeciw temu chcielibyśmy przebudować budynek przy ul. Kolejowej 11 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Iłowa.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje społeczne, pozarządowe, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, do czynnego uczestnictwa w konsultacjach dotyczących planowanej inwestycji oraz zmiany programu rewitalizacji.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Iłowej lub elektronicznie ilowa@ilowa.pl w terminie do 1 marca 2021 r.