Bez kategorii

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej działając na podstawie Uchwały Rady  Miejskiej w Iłowej nr 165/5/XVII/08

z dnia   18  lipca  2008 r. informuje,

że w dniu 29.09.2022 r. w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej przy ul.Żeromskiego 25 pok. nr 11 odbędzie się

I przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy

położony w Iłowej przy Pl.Wolności 12

składający się  z  1 pomieszczenia z przeznaczeniem pod działalność usługowo-handlową o pow. użytkowej  25,23 m2.

Wysokość miesięcznej kwoty najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 14,36 złotych netto.

Cena wywoławcza  przetargu o prawo zawarcia umowy najmu wynosi :

362,30 zł =  25,23 m2 * 7,18 * 2,00

Przetarg odbędzie się w w/w dniu o godzinie 10:00 .

Przedmiotem przetargu będzie jednorazowa wpłata kwoty wylicytowanej w przetargu + 23 % podatek VAT .

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze .

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, które należy zapłacić z podaniem danych identyfikujących oferenta i adresu lokalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2022 r do godz. 9.00:

–   przelewem na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłowej

nr 38 9658 0006 0000 0257 2003 0001

Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy Zakładu.

Warunkiem zawarcia umowy najmu z osobą , która przetarg wygra , będzie wpłacenie przez nią różnicy pomiędzy ceną wylicytowaną , a wpłaconym wadium + podatek VAT 23 % w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia przetargu .

Wadium przepada na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej w przypadku odstąpienia osoby , która przetarg wygra od zawarcia umowy najmu .

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu .

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn .

Iłowa, dnia 21.09.2022 r.