Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności 28.02.2024 r.
Urząd Miejski w Iłowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej Urzędu Miejskiego w Iłowej.
Data publikacji strony internetowej: 2022-05.
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
  • Dla informacji brak właściwej relacji,
  • Nie określono prawidłowej wartości gromadzących informacje o użytkowniku,
  • Strona nie udostępnia funkcjonalności identyfikacji błędu wejściowego,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Oświadczenie sporządzono dnia: 21.02.2024 r.
Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Krawański, informatyk(małpka)ilowa.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 368 14 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
W kwestii obsługi osób niepełnosprawnych w urzędzie osobą kontaktową jest Agnieszka Suchodolska, ilowa(małpka)ilowa.pl , tel.: 68 368 14 00.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Wejście do budynku po schodach, brak punktów kontroli, przy wejściu do budynku dzwonek dla osób niepełnosprawnych na wysokości osoby siedzącej na wózku,
  • Brak wind, korytarze umożliwiają przejazd osoby na wózku, wąskie schody prowadzące na pierwsze piętro, na pierwszym piętrze dodatkowe drzwi na korytarzu,
  • Jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się możliwie najbliżej wejścia do budynku z bezpośrednim dostępem do chodnika,
  • Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym bez ograniczeń,
  • Wśród pracowników urzędu jest trzech pracowników, którzy ukończyli kurs języka migowego. Dwie osoby swoje umiejętności określają jako w stopniu komunikatywnym,
Aktualnie pracujemy nad poszerzeniem udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Po ich osiągnięciu dodamy je do Deklaracji.