Gmina i Urząd

LV Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej uprzejmie zawiadamia, że zwołuje LV sesję zwyczajną Rady Miejskiej VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 15:00 w Bibliotece Kultury w Iłowej ul. Żagańska 15.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Zgłoszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porządku obrad (w przypadku zmiany w porządku obrad zatwierdza się zmieniony porządek obrad).

5. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez Burmistrza Iłowej.

6. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez komisje stałe Rady Miejskiej w Iłowej.

7. Przyjęcie uchw:

1) Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Iłowa;

2) Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa;

3) Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Burmistrza Iłowej;

4) Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa;

5) Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 20232030.

8. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Iłowej.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie LV sesji Rady Miejskiej w Iłowej.