Gmina i Urząd

Nieczystości i odpady – harmonogram kontroli

Przypominamy, że na terenie gminy Iłowa prowadzone są kontrole dokumentów potwierdzających pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Od kwietnia do czerwca 2023 r. do kontroli zostaną wezwani właściciel nieruchomości położonych w Szczepanowie i Jankowej Żagańskiej. Prosimy o przygotowanie umów na wywóz nieczystości z przedsiębiorcą świadczącym usługi asenizacyjne oraz faktur lub rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w 2022 r. i w I kwartale 2023 r.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Iłowa (uchwała nr 164/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. z późn.zm.) w 2022 r. minimalna obowiązująca częstotliwość wywozu nieczystości wynosiła 1 raz na kwartał. Kontrole dotyczą również właścicieli nieruchomości, które wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków, przy czym minimalną częstotliwość wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni określa instrukcja jej użytkowania.

W razie jakichkolwiek pytań, właściciele nieruchomości mogą uzyskać dodatkowe informacje w referatcie Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego pod numerem telefonu 68 368 14 11 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Iłowej.

W zarządzeniu z dnia 20 stycznia br. Burmistrz Iłowej określił plan kontroli na lata 2023 – 2024 dotyczący realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, w takcie kontroli właściciel nieruchomości potwierdza spełnienie obowiązków poprzez okazanie posiadanych umów oraz dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ustawie, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków. Obowiązek ten dotyczy również właścicieli nieruchomości, na terenie których znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zespół kontrolujący sprawdzi również zgodność postanowień umów z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach ustawy.

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ze zmianami z dn. 28.10.2022 r.