Gmina i Urząd

Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej uprzejmie zawiadamia, że zwołuje LXV sesję zwyczajną Rady Miejskiej VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 15:00 w Bibliotece Kultury w Iłowej przy ulicy Żagańskiej 15.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zgłoszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porządku obrad (w przypadku zmiany w porządku obrad zatwierdza się zmieniony porządek obrad).
 5. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez Burmistrza Iłowej.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez komisje stałe Rady Miejskiej w Iłowej.
 7. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej z działalności w 2023 r.
 8. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Iłowej o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Iłowej w 2023 roku.
 9. Przyjęcie uchwał:
  1) Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej;
  2) Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa;
  3) Uchwała w sprawie oceny aktualności planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Iłowa;
  4) Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych;
  5) Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 Gminy Iłowa,;
  6) Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2024-2030.
 10. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miejskiej w Iłowej.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie LXV sesji Rady Miejskiej w Iłowej.