Szkoły i przedszkole

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Akademia Małych Zuchów w Iłowej

Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Akademia Małych Zuchów w Iłowej.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i adresem email kandydata, aktualnym numerem telefonu oraz z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Akademia Małych Zuchów w Iłowej, ul. Żagańska 40A, 68120 Iłowa”.

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów
wymaganych jako załączniki do oferty. Adres skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego w Iłowej: /hjr9j0s46d/SkrytkaESP.

Szczegóły dotyczące wymagań stawianych na stanowisku dyrektora przedszkola oraz dokumentów, które zobowiązany jest złożyć kandydat określa Zarządzenie nr 542.2022 Burmistrza Iłowej z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Akademia Małych Zuchów w Iłowej ul. Żagańska 40A.