Gmina i Urząd

Sekretarz

Kobieta z włosami blond, białej bluzce i beżowej spódnicy stoi przy szafce. Na ścianach herb i obrazy

Aldona Slipaczek-Jurek

tel. 68 368 14 00
e-mail: ilowa@ilowa.pl

Do zadań i kompetencji sekretarza należą w szczególności:

 • nadzór nad organizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem dokumentów w urzędzie
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych
 • zapewnienie zgodności z prawem wydawanych decyzji i podejmowanych działań
 • organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
 • zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Rady oraz Komisji
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym na terenie gminy
 • prowadzenie zbiorów aktów prawnych naczelnych organów władzy i organów gminy
 • zapewnienie terminowego przygotowania materiałów na posiedzenia Rady
 • koordynacja wykonywania zadań Rady i burmistrza wynikających z aktów prawnych
 • nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie szkolenia pracowników urzędu
 • organizacja i koordynacja prac związanych z organizacyjno-technicznym przygotowaniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum
 • nadzór nad gospodarowaniem mieniem urzędu i środkami budżetowymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania
 • prowadzenie spraw gminy w zakresie udzielonym przez burmistrza w upoważnieniach
 • kierowanie urzędem pod nieobecność burmistrza i zastępcy
 • w zależności od potrzeb wykonywanie poleceń burmistrza w zakresie reprezentowania gminy w mediach i w czasie spotkań, narad z udziałem przedstawicieli innych samorządów oraz różnych szczebli władzy
 • wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.