Zamieszkaj od nowa

Zamelduj się w Iłowej

Gdzie się udać?

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
Biuro Ewidencji Ludności
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 7 na parterze
tel. 68 368 14 10

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00–16.00
wtorek – piątek: 7.30–15.30

 

Zameldowanie na pobyt stały obywatela polskiego

Jeżeli jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe na terenie naszej gminy, to jesteś zobowiązany do zameldowania się. Wypełnij odpowiedni formularz i złóż go osobiście w Urzędzie Miejskim w Iłowej.

Kto może wystąpić z wnioskiem o zameldowanie?

Obywatel polski mieszkający na terenie Gminy Iłowa

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego 

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz
 • dowód osobisty lub paszport
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu, np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu)

Opłaty

Procedura bezpłatna

Za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje 

Podstawa prawna

 • ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397)
 • rozporządzenia MSWiA z 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930)

UWAGI

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane w Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu do wglądu jego/jej dowodu osobistego lub paszportu.

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i przebywasz na terenie naszej gminy dłużej niż 14 dni, to musisz się zameldować. Wypełnij odpowiedni formularz i złóż go osobiście w Urzędzie Miejskim w Iłowej. 

Kto może wystąpić z wnioskiem o zameldowanie?

Obywatel innego kraju niż Polska, chcący zameldować się na pobyt stały w Gminie Iłowa

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego 

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu, np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu)
 • zezwolenie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
 • osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej: ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP.
 • osoba nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej: karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP: dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Opłaty

Procedura jest bezpłatna

Za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje 

Podstawa prawna

 • ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397)
 • rozporządzenia MSWiA z 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930)

UWAGI

Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela polskiego

Jeśli mieszkasz w naszej gminie dłużej niż 3 miesiące, ale masz inny adres zameldowania i nie chcesz go zmieniać, to zamelduj się u nas na pobyt czasowy.

Kto może wystąpić z wnioskiem o zameldowanie?

Obywatel polski mieszkający dłużej niż 3 miesiące na terenie Gminy Iłowa

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego 

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz
 • dowód osobisty lub paszport
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu, np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu)

Opłaty

Procedura jest bezpłatna

Za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje 

Podstawa prawna

 • ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397)
 • rozporządzenia MSWiA z 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930)

UWAGA

Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i przebywasz w Gminie Iłowa dłużej niż 14 dni, lecz planujesz powrót do kraju, w którym mieszkasz na stałe, musisz się zameldować na pobyt czasowy. Wypełnij odpowiedni formularz i złóż go osobiście w Urzędzie Miejskim w Iłowej. 

Kto może wystąpić z wnioskiem o zameldowanie?

Obywatel innego kraju niż Polska, chcący zameldować się na pobyt czasowy w Gminie Iłowa

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu, np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu)
 • zezwolenie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
 • osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej: ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający  tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub, w przypadku braku zaświadczenia, oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP.
 • osoba nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej:  wiza, a w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP,  udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Opłaty

Procedura jest bezpłatna

Za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

 • ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397)
 • rozporządzenia MSWiA z 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930)

UWAGA

Członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Wymeldowanie

Wyprowadzasz się z naszej gminy, a jesteś u nas zameldowany na pobyt stały lub czasowy? Jeżeli jesteś obywatelem polskim, to możesz wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Kto może wystąpić z wnioskiem o wymeldowanie?

Obywatel polski lub cudzoziemiec zameldowany w Gminie Iłowa

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz
 • dowód osobisty lub paszport
 • w przypadku cudzoziemców – ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu.

Opłaty

Procedura jest bezpłatna

Za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje 

Podstawa prawna

 • ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397)
 • rozporządzenia MSWiA z 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930)

UWAGA

Jeżeli jesteś obywatelem polskim, to możesz wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Możesz dokonać wymeldowania w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (dotyczy obywateli polskich).

Jeśli wyjeżdżasz z naszej gminy z zamiarem stałego pobytu poza granicami Polski, jesteś zobowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, powinieneś zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu.

 

Decyzja administracyjna

Wymeldowanie z naszej gminy może się też odbyć w drodze decyzji administracyjnej. Co to oznacza? 

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Termin załatwienia sprawy

Postępowanie administracyjne i wydanie decyzji administracyjnej odbywają się zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego – zwykle do 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wymeldowanie wraz z uzasadnieniem okoliczności opuszczenia pobytu (przesłanki do wymeldowania: trwałość i dobrowolność opuszczenia oraz skoncentrowanie centrum życiowego w nowym miejscu pobytu)
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np.: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu)
 • prawomocne orzeczenie sądu (jeżeli jest konieczne)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

Opłaty

 • za wydanie decyzji administracyjnej – 10 zł
 • za pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika – 17 zł
 • za wydanie kserokopii dokumentów (potwierdzenie zgodności z oryginałem) – 5 zł/strona

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Burmistrza Iłowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397)
 • rozporządzenia MSWiA z 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930)

 

Zaświadczenia z akt ewidencji ludności

W naszym urzędzie otrzymasz zaświadczenie z akt ewidencji ludności. Przeczytaj, jak to załatwić. 

Kto może wystąpić z wnioskiem o zameldowanie?

Każda zainteresowana osoba, która złożony wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek
 • dowód osobisty lub paszport
 • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany – do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu)

Opłaty

 • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu – 17 zł (nie pobiera się opłaty za zaświadczenia wydawane w celu: zatrudnienia, szkolnictwa, spraw socjalnych i emerytalno-rentowych)
 • za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje 

Podstawa prawna

 • ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397)
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zmianami)