Zamieszkaj od nowa

Mieszkanie i nieruchomości

Gdzie się udać?

Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
ul. Żeromskiego 25
pokój nr 1
tel. 68 368 14 11 

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00–16.00
wtorek – piątek: 7.30–15.30 

 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Sprawdź, jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy w Urzędzie Miejskim w Iłowej. 

Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku,
 • w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy.

Dokumenty

 • wypełniony wniosek,
 • dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000 (mapka powinna swoim zasięgiem obejmować trzykrotną szerokość frontu działki. Jeśli dla danego terenu istnieje tylko mapa syt-wys., to do wniosku należy dołączyć dodatkowo mapkę ewidencyjną w odpowiedniej skali),
 • graficzne przedstawienie inwestycji,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (jeżeli dotyczy),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

 • za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości,
 • za pełnomocnictwo – 17 zł.

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 293),
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Iłowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j).

Formularze (wniosek o ustalenie warunków zabudowy i wniosek o wydanie zaświadczenia) do pobrania poniżej.

 

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Przeczytaj, jakie procedury obowiązują przy zmianie decyzji o warunkach zabudowy.

Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
 • w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy

Dokumenty

 • wypełniony wniosek,
 • dwie kopie mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000,
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (jeżeli dotyczy),
 • kopia decyzji o warunkach zabudowy, która ma zostać zmieniona,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

 • za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości,
 • za pełnomocnictwo – 17 zł.

 Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., Poz. 293),
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j).

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Iłowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 199),
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 r., poz. 783).

 

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Sprawdź, jakie procedury obowiązują, gdy chcesz przenieść decyzję o ustaleniu warunków zabudowy.

Termin załatwienia sprawy

 • w ciągu 30 dni od złożenia wniosku,
 • w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy.

Dokumenty

 • wniosek o przeniesienie decyzji,
 • zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby,
 • oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

 • za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości,
 • za pełnomocnictwo – 17 zł.

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 293),
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 t.j).

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Iłowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 • ustawa z 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 199),
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2015 r., poz. 783).

 

Numeracja nieruchomości

Budujesz się? Kupiłeś nową działkę? Zobacz jak uzyskać numer porządkowy nieruchomości. 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku 

Dokumenty

 • wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości,
 • kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1: 10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki,
 • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

Opłaty

Procedura jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
 • ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 276),
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125.).

Formularz (wniosek o ustalenie numeru porządkowego) do pobrania poniżej. 

 

Przydział mieszkania komunalnego

Sprawdź, jakich formalności trzeba dopełnić, by otrzymać mieszkanie komunalne.

Termin załatwienia sprawy

 • odpowiedź na wniosek udzielana jest w ciągu 30 dni,
 • wskazanie lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z kolejnością osób zapisanych na liście.

Dokumenty

 • wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy,
 • deklaracja o wysokości dochodów,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • zaświadczenie o dochodach gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Opłaty

Procedura jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

 • ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.611),
 • uchwała nr 130/8/XVII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z 19 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

UWAGA

Na podstawie złożonych wniosków sporządzany jest się rejestr osób uprawnionych i oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego.

Jeżeli na terenie Gminy znajduje się wolny lokal mieszkalny, to zwoływane jest posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, na którym opracowywane są projekty list rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na dany lokal mieszkalny. Projekty list przedstawione przez Społeczną Komisję Mieszkaniową ostatecznie zatwierdza Burmistrz Iłowej.

Formularze (wniosek o przydział mieszkania, oświadczenie o stanie majątkowym, deklaracja wysokości dochodów) do pobrania poniżej.

 

Formularze

druk-wniosku-WZ-nowy.docx

Wniosek-zaswiad-w-planie.doc

Wniosek-o-ustalenie-numeru-porzadkowego.pdf

Wniosek-o-przydzial-mieszkania.docx

Oswiadczenie-o-stanie-majatkowym.pdf

Deklaracja-wysokosci-dochodow.pdf