Zamieszkaj od nowa

Udostępnianie danych osobowych

Gdzie się udać?

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 7
tel. 68 368 14 10

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00–16.00
wtorek – piątek: 7.30–15.30 

 

informacje o udostępnianiu danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Osoby i jednostki organizacyjne.

Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom (art. 46 ust. 1 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 388):

 • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze,
 • Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim),
 • komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu,
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek wymienionych podmiotów złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku korzystania z poczty elektronicznej wniosek należy przesłać na adres: ilowa@ilowa.pl

Termin załatwienia sprawy

Termin uregulowany jest przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udostępnienie danych,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • pełnomocnictwo,
 • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

Opłaty

 • za udostępnienie jednostkowych danych, tj. danych dotyczących jednej osoby – 31 zł.
 • za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika – 17 zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych w trybie jednostkowym przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 • ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 388),
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zmianami).

UWAGA

Dane mogą być też udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny oraz innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów (art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 388).

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

 

Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych

Jeżeli chcesz uzyskać dane innej osoby z rejestru dowodów osobistych, to złóż wniosek o ich udostępnienie. Możesz to zrobić osobiście w Urzędzie Miejskim w Iłowej.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawi.

Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

 • prokuratura, policja, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Służby Celnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, wywiad skarbowy,
 • sądy,
 • inne podmioty, jeżeli wykażą w tym interes prawny lub interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

Termin załatwienia sprawy

Termin uregulowany jest przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udostępnienie danych,
 • dowód opłaty,
 • pełnomocnictwo,
 • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

Opłaty

 • za udostępnienie danych (dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) – 31 zł.
 • za pełnomocnictwo – 17 zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych w trybie jednostkowym przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Podstawa prawna

 • ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., nr 167, poz. 1131 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 319),
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256.),
 • ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546).