Zamieszkaj od nowa

Akty prawne

Najważniejsze akty prawne regulujące gospodarkę odpadami w Polsce i na terenie naszej Gminy.

Ustawy

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity

Ustawa o odpadach

Rozporządzenia Ministra Środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie szczegółowego szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała nr 164/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 sierpnia 2020 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa

Uchwała nr 169/8/XXIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 września 2020r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr 173/8/XXIII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF, 224.9 KB)

Uchwała nr 188/8/XXV/20 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (PDF, 122.1 KB)

UCHWAŁA NR 281/8/XXXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

UCHWAŁA NR 354/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty