Urząd Miejski

Ślub

Ślub cywilny

Zastanawiacie się, czy wziąć ślub cywilny? Sprawdźcie, jak to załatwić.

 

Zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

Chcielibyście złożyć przysięgę małżeńską w sali ślubów naszego urzędu? Zapraszamy do Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowej, by załatwić wszystkie formalności. 

Kto może wystąpić z wnioskiem o ślub cywilny?

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Termin załatwienia sprawy

Małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego może być zawarte po miesiącu od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Dokumenty

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. 

Jeżeli jesteś obywatelem polskim:

 • dokument tożsamości
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • pisemne zapewnienie, że nie wiesz o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Jeżeli nie posiadasz aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP, to możesz przedstawić zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie. Jeżeli pozostawałeś uprzednio w związku małżeńskim, to powinieneś złożyć dokument potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Dokumenty składasz wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Jeżeli jesteś cudzoziemcem:

 • dokument tożsamości
 • odpis aktu urodzenia
 • jeżeli pozostawałeś uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody lub nie jest wydawane w kraju ojczystym, sąd w postępowaniu nieprocesowym może cię zwolnić od złożenia dokumentu.

Dokumenty składasz wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jeżeli nie posługujesz się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa składasz w obecności tłumacza. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do narzeczonych.

Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym może cię zwolnić od złożenia dokumentu.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, gdy świadkowie nie posługują się językiem polskim. Tłumaczem nie musi być tłumacz przysięgły, może to być osoba, która zna język.

Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.

Jeżeli ślub odbędzie się na terenie Gminy Iłowa, opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie o przyczynach odmowy.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma można wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC. 

Podstawa prawna

 • art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020, poz. 1359 ze zmianami)
 • art. 76-79 oraz 85 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463)

 

Zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego

Kto może wystąpić z wnioskiem o ślub cywilny?

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.

Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Termin załatwienia sprawy

Małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego może być zawarte po miesiącu od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Dokumenty

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście.

Jeżeli jesteś obywatelem polskim:

 • dokument tożsamości
 • wniosek o wyrażenie zgody na ślub poza urzędem stanu cywilnego
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za sporządzenie aktu
 • dowód opłaty skarbowej za ślub poza lokalem USC.

Jeżeli nie posiadasz aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP, to możesz przedstawić zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie. Jeżeli pozostawałeś uprzednio w związku małżeńskim, to powinieneś złożyć dokument potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Dokumenty składasz wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jeżeli jesteś cudzoziemcem:

 • dokument stwierdzający tożsamość
 • odpis aktu urodzenia
 • jeżeli pozostawałeś uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo (jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody lub nie jest wydawane w kraju ojczystym sąd w postępowaniu nieprocesowym może cię zwolnić od złożenia dokumentu).

Dokumenty składasz wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jeżeli nie posługujesz się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa składasz w obecności tłumacza. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do narzeczonych.

Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym może cię zwolnić od złożenia dokumentu.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, gdy świadkowie nie posługują się językiem polskim. Tłumaczem nie musi być tłumacz przysięgły, może to być osoba, która zna język.

Opłaty

 • za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
 • za udzielenie ślubu poza lokalem – 1000 zł

Jeżeli ślub odbędzie się na terenie Gminy Iłowa opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie o przyczynach odmowy.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma można wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC. 

Podstawa prawna

 • art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020, poz. 1359 ze zmianami)
 • art. 76-79 oraz 85 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463)

 

Ślub wyznaniowy

Jeżeli zdecydowaliście się na ślub wyznaniowy (inaczej konkordatowy), to przyjdźcie do Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowej po zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Osoby, które zamierzają zawrzeć ślub wyznaniowy.

Według polskiego prawa małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Termin załatwienia sprawy

Jeżeli akty urodzeń narzeczonych (i ewentualnie akty małżeństw narzeczonych lub akty zgonów współmałżonków narzeczonych) zostały sporządzone w USC w Iłowej, to zaświadczenie wydawane jest od razu.

Jeżeli w/w akty stanu cywilnego narzeczonych zostały sporządzone w innym USC, to zaświadczenie zostanie wydane w terminie do 14 dni.

Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Dokumenty 

Jeżeli jesteś obywatelem polskim:

 • dokument tożsamości
 • pisemne zapewnienie, że nie wiesz o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Jeżeli nie posiadasz aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP, to możesz przedstawić zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie. Jeżeli pozostawałeś uprzednio w związku małżeńskim, to powinieneś złożyć dokument potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Dokumenty składasz wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jeżeli jesteś cudzoziemcem:

 • dokument tożsamości
 • odpis aktu urodzenia
 • jeżeli pozostawałeś uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo (jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody lub nie jest wydawane w kraju ojczystym sąd w postępowaniu nieprocesowym może cię zwolnić od złożenia dokumentu).

Dokumenty składasz wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jeżeli nie posługujesz się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa składasz w obecności tłumacza. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do narzeczonych.

Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym może cię zwolnić od złożenia dokumentu.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, gdy świadkowie nie posługują się językiem polskim. Tłumaczem nie musi być tłumacz przysięgły, może to być osoba, która zna język.

Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.

Jeżeli ślub odbędzie się na terenie Gminy Iłowa opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie o przyczynach odmowy.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma można wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC. 

Podstawa prawna

 • art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020, poz. 1359 ze zm.)
 • art. 76-79 oraz 85 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463).

UWAGA

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed duchownym można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

 

Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa

Sprawdź, jak załatwić przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego. 

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Osoba, która zawarła małżeństwo za granicą.

Z wnioskiem o transkrypcję może wystąpić także inna osoba, która wykaże w tym interes prawny.

Termin załatwienia sprawy

Wnioski załatwiane są niezwłocznie.

Jeżeli załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego, to wniosek załatwiany jest nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Dokumenty

 • wypełniony wniosek
 • dokument stwierdzający tożsamość
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za sporządzenie aktu
 • oryginał zagranicznego aktu lub odpisu aktu małżeństwa wraz z jego tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.
 • jeżeli starasz się o sprostowanie lub uzupełnienie transkrybowanego aktu małżeństwa, a dokumenty te nie zostały uprzednio sporządzone na terytorium RP, to składasz dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.

Odpisy skrócone aktów małżeństw na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r. nie wymagają tłumaczenia.

Dokumenty składane wraz z wnioskiem o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa nie podlegają zwrotowi. Na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu cywilnego, można wydać ten dokument, po uprzednim sporządzeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu.

Osoby przebywające poza granicami RP mogą skorzystać w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa za pośrednictwem konsula RP we właściwym konsulacie.

Opłaty

 • za odpis zupełny aktu małżeństwa po dokonaniu transkrypcji – 50 zł
 • za odpis zupełny aktu małżeństwa wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia – 39 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję. 

Podstawa prawna

art. 104 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2020 r., poz. 463 ze zm.).

UWAGA

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Dokonując transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, który dotyczy obywatela polskiego posługującego się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym akcie małżeństwa do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Jeżeli zagraniczny akt małżeństwa nie zawiera wpisu o nazwiskach małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Akt po transkrypcji może wymagać sprostowania lub uzupełnienia, szczególnie jeżeli osoba posiada sporządzone w RP akty stanu cywilnego potwierdzające zdarzenia wcześniejsze.

 

Ustalanie i odtwarzanie aktu stanu cywilnego

Jeżeli chcesz ustalić lub odtworzyć akt stanu cywilnego, który uległ zniszczeniu lub zaginięciu, to przyjdź do naszego urzędu. Postaramy się Ci pomóc.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

 • osoba, której dokument dotyczy
 • inna osoba, która ma w tym interes prawny

Termin załatwienia sprawy

Wnioski załatwiane są niezwłocznie.

Jeżeli załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego, to wniosek załatwiany jest nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Dokumenty

 • wypełniony wniosek
 • dokument stwierdzający dane zdarzenie (jeżeli wydany jest w języku obcym wymagane jest tłumaczenie przysięgłe)
 • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg
 • posiadane dokumenty dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie
 • zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o niefigurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te urzędy – w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.
 • dokument stwierdzający tożsamość

Opłaty

Za odpis zupełny aktu stanu cywilnego po dokonaniu odtworzenia – 39 zł.

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 006 000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję. 

Podstawa prawna

art. 99 i art. 109 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463 ze zm.).