Urząd Miejski

Zgon

Sporządzenie aktu zgonu

Zanim pochowasz zmarłą osobę, a zgon nastąpił na terenie działania Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowej, to przyjdź do naszego urzędu.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

 • małżonek lub dzieci zmarłego
 • najbliżsi krewni lub powinowaci

Termin załatwienia sprawy

Rejestracja zgonu niewymagająca postępowania wyjaśniającego następuje od razu.

Dokumenty

 • karta zgonu wydana przez służbę zdrowia
 • dokument tożsamości osoby zmarłej.
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon
 • dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej

Opłaty

Procedura jest bezpłatna

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

art. 92-95 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463)

 

Transkrypcja zagranicznego aktu zgonu

Jeżeli śmierć nastąpiła za granicą, to możesz zarejestrować akt zgonu w polskim Rejestrze Stanu Cywilnego. Zobacz, jak to zrobić.

Termin załatwienia sprawy

Wnioski załatwiane są niezwłocznie.

Jeżeli załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego, to wniosek załatwiany jest nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Dokumenty

 • wypełniony wniosek
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • oryginał zagranicznego aktu lub odpisu aktu zgonu wraz z jego tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.
 • dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski – jeżeli wnioskodawca wnosi jednocześnie o sprostowanie lub uzupełnienie transkrybowanego aktu małżeństwa, a dokumenty te nie zostały uprzednio sporządzone na terytorium RP

Odpisy skrócone aktów zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r. nie wymagają tłumaczenia.

Opłaty

 • za odpis zupełny aktu zgonu po dokonaniu transkrypcji – 50 zł
 • za odpis zupełny aktu zgonu wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia – 39 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

art. 104 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2020 r., poz. 463 ze zm.)