Gmina i Urząd

Referat Finansowo-Budżetowy

Patrycja Ciszewska, kierownik referatu – główny księgowy, z-ca Skarbnika w granicach uzyskanych pełnomocnictw udzielonych przez Skarbnika,

tel. 68 368 14 09

 • koordynacja pracy i nadzór nad referatem
 • ewidencja dochodów budżetowych
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

Iwona Bielecka, podinspektor

tel. 368 14 09

 • ewidencja wydatków budżetowych,
 • prowadzenie rachunkowości w Urzędzie
 • wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • sporządzanie sprawozdań
 • ewidencja i rozliczanie inwestycji
 • ewidencja środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych.

Joanna Tumaniewicz, podinspektor

tel. 368 14 08

 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zlecenia i dzieło,
 • sporządzanie deklaracji PIT, ZUS, PEFRON
 • prowadzenie rejestrów podatku Vat, sporządzanie deklaracji VAT

Natalia Sękowska, podinspektor

tel. 368 14 08

 • ewidencjonowanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania,
 • rozliczanie wyników inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Urzędu,
 • naliczanie umorzenia środków trwałych,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową oraz zarządzeń zmieniających plan finansowy Urzędu.
 • ewidencja analityczna wpłat i egzekucja opłat.