Zamieszkaj od nowa

Jak wyrzucać śmieci

Na terenie Gminy Iłowa obowiązuje „czteropojemnikowy” system selektywnej zbiórki:

  • pojemnik zielony – przeznaczony na opakowania szklane: słoiki i butelki szklane po napojach i żywności oraz szklane opakowania po kosmetykach,
  • pojemnik niebieski – przeznaczony na papier i tekturę: gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, papier pakowy, karton i tekturę, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami,
  • pojemnik żółty – przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowanie wielomateriałowe: kartony po napojach typu tetrapak, odkręcone i zgniecione butelki po napojach, opakowania po kosmetykach, plastikowe zakrętki, foliowe i plastikowe torebki, worki, reklamówki, puszki stalowe i aluminiowe, opakowania po aerozolach, opakowania po chemii gospodarczej,
  • pojemnik brązowy – przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji: resztki kuchenne i spożywcze.

 Odpady zbierane w sposób selektywny powinny być pozbawione zawartości i zgniecione. Do pojemników na selektywną zbiórkę odpady wrzucamy luzem, czyli bez opakowań foliowych, w których były gromadzone!

Jeżeli pojemniki na odpady nie posiadają kolorów lub odbiegają od tych wyżej wymienionych, należy sugerować się oznaczeniem (napisem) na pojemniku.

Pozostałe odpady, których nie możemy potraktować jako surowce wtórne, wrzucamy do pojemników na odpady zmieszane.

W zabudowie jednorodzinnej odpady gromadzone są w workach do selektywnej zbiórki w kolorach analogicznych jak w przypadku pojemników do selektywnej zbiórki.

Ważne! Zakłady Usługowe Zachód odpady segregowane z zabudowy jednorodzinnej odbierają w workach o pojemności maksymalnie 120 l.

Odpady niebezpieczne, powstające w gospodarstwach domowych, muszą być przekazywane do PSZOK lub innych, wskazanych poniżej, miejsc:

  • zużyte baterie – wrzucamy do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wytypowanych obiektach użyteczności publicznej, szkołach, urzędach itp.,
  • przeterminowane leki – umieszczamy w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie wytypowanych aptek i placówek, które zobowiązały się do ich zbiórki,
  • zużyty sprzęt elektroniczny – przekazujemy do sklepu, w którym kupujemy nowy (sprzęt jest też zbierany od mieszkańców dwa razy do roku przy zbiórce odpadów wielkogabarytowych),
  • żarówki, świetlówki – przekazujemy do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt,
  • zużyte opony – zostawiamy w punkcie serwisowania pojazdów.

 Odpady wielkogabarytowe, które nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać w miejscu wyznaczonym do tego celu przez właściciela nieruchomości. W terminie wyznaczonym w harmonogramie będą one odbierane przez uprawniony podmiot. Bezpłatnie odpady takie można również przekazać do PSZOK.

Odpady budowlane, bezpośrednio po wytworzeniu, należy składać do kontenera dostarczonego przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia. Będą one przez niego odbierane na podstawie indywidualnych umów. Mniejsze ilości można przekazać do PSZOK.

 

Pamiętaj! Segregując odpady chronisz środowisko.