Gmina i Urząd

Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Magdalena Grzywaczyk, kierownik
tel. 68 368 14 11

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej
 • koordynowanie sporządzania projektów planu zagospodarowania przestrzennego gminy
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego
 • wykonywanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o ochronie zwierząt
 • wykonywanie nadzoru nad parkiem miejskim
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej

Angela Żabska, podinspektor

Magdalena Dulęba, pomoc administracyjna

tel. 68 368 14 19

 • prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości
 • wykonywanie zadań z zakresu CEIDG
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o obowiązujące przepisy oraz ustalenie opłat za zezwolenia
 • przydział mieszkań z gminnego zasobu mieszkaniowego
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o ochronie zwierząt
 • prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz kar za samowolne ich usuniecie
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych
 • wykonywanie zadań z zakresu prawa łowieckiego