Gmina i Urząd

Skarbnik

Monika Wołujewicz

tel. 68 368 14 04
e-mail: ilowa@ilowa.pl

Skarbnik wykonuje powierzone przez Burmistrza zadania w zakresie gospodarki finansowej Gminy.

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 • przygotowywanie i opracowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu i jego zmian
 • przygotowywanie uchwały budżetowej i jej zmian
 • nadzorowanie realizacji budżetu
 • sporządzanie sprawozdań i informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz rocznych, i innych dokumentów związanych z udzieleniem Burmistrzowi absolutorium
 • sprawowanie bieżącej kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych
 • współpraca z bankami i instytucjami finansowymi służąca efektywnemu zarządzaniu środkami finansowymi
 • przeprowadzanie analiz finansowych i prognoz budżetowych
 • przygotowywanie uchwał w sprawach finansowych Gminy, w tym w szczególności dotyczących pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego
 • sprawowanie kontroli nad wydatkowaniem środków z budżetu i ich akceptacja
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) i jej zmian
 • analiza i nadzór nad realizacją WPF
 • dokonywanie okresowej oceny Głównego Księgowego, kierowników nadzorowanych referatów: Finansowo-Budżetowego oraz Podatków, Opłat i Egzekucji.