Urząd Miejski

Odpisy i zaświadczenia

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zaświadczenie o stanie cywilnym otrzymasz w naszym urzędzie niezwłocznie.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Jeżeli potrzebujesz zaświadczenie, to staw się osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Iłowej.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Dokumenty

 • wypełniony wniosek
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • dowód osobisty

Opłaty

Opłata skarbowa – 38 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję. 

Podstawa prawna

art. 44 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463 ze zm.)

 

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

Potrzebujesz pełny odpis? A może wystarczy skrócony? Zobacz, jak długo załatwia się te dokumenty i ile to kosztuje.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

 • osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony
 • wstępny (np. rodzic, dziadkowie)
 • zstępny (np. dzieci, wnuki)
 • rodzeństwo
 • małżonek
 • przedstawiciel ustawowego opiekuna
 • sąd lub inny organ państwowy

Termin załatwienia sprawy

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w USC w Iłowej oraz odpisy i zaświadczenia przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego wystawiane są niezwłocznie.

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w innych USC, a nie przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego, wydawane są w terminie do 30 dni.

Dokumenty

 • wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
 • dokument tożsamości
 • dokument wykazujący interes prawny – w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy
 • pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty

 • odpis skrócony – 22 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony – 22 zł
 • odpis zupełny – 33 zł
 • zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku – 24 zł
 • zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24 zł
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
 • pełnomocnictwo – 17 z ł,jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest członkowi rodziny (wstępny lub zstępny) nie podlega opłacie

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję. 

Podstawa prawna

art. 44 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463)

Formularz (wniosek o wydanie odpisu) do pobrania poniżej.

 

Zawarcie małżeństwa za granicą

Zamierzasz wziąć ślub za granicą? Część niezbędnych dokumentów możesz załatwić w naszym urzędzie.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Obywatel polski lub cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.

Termin załatwienia sprawy

Osobom, których akty urodzeń/małżeństw/zgonów współmałżonków znajdują się w USC w Iłowej oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie.

Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC zaświadczenie zostanie wydane w terminie do 14 dni.

Dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • dokument tożsamości
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • jeżeli nie posiadasz aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP, to składasz zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli jesteś w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
 • pisemne zapewnienie, że nie wiesz o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
 • dane przyszłego małżonka: nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo oraz nazwisko rodowe

Opłaty

Opłata skarbowa – 38 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że jako obywatel polski zgodnie z prawem możesz zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia Cię na piśmie o przyczynach odmowy.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego możesz wystąpić z wnioskiem do sądu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Podstawa prawna

art. 83 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463)

UWAGA

Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego i zaświadczenia możesz złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie ślubu

Sprawdź, kiedy otrzymasz zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Termin załatwienia sprawy

Maksymalnie 30 dni

Dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie ślubu
 • dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty

Opłata skarbowa – 38 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia wydania zezwolenia na skrócenie terminu powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Podstawa prawna

art. 4 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 ze zm.)

 

Formularze

wniosek-o-wydanie-odpisu.pdf