Urząd Miejski

Zmiana imienia/nazwiska

Jeżeli chcesz zmienić swoje imię czy nazwisko na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska, to przyjdź do Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowej  po niezbędne informacje.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

 • obywatel polski, który ukończył 18 lat
 • cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania
 • cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego

Termin załatwienia sprawy

Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Dokumenty

 • wniosek
 • dokument tożsamości
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka:

 • wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)
 • zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym)
 • w razie braku zgody drugiego rodzica – prawomocne orzeczenie sądu zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej
 • w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę
 • zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym)
 • dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka

Opłaty

Opłata skarbowa – 37 zł

Opłatę można uiścić przelewem na konto urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r.2020, poz. 707 z późn. zm.)

UWAGA

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP.