Zamieszkaj od nowa

Dbamy o środowisko

Od 1 lutego 2022 r. rusza kolejna edycja naboru wniosków na dofinansowania dla mieszkańców Gminy Iłowa w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz budowy instalacji fotowoltaicznych. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2022 r. Kolejność składania wniosków rzutuje na termin przyznania dofinansowania.

Szczegółowych informacji oraz pomocy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie udziela Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, tel. (068) 368 14 11

UCHWAŁA NR 290_8_XXXVIII_21 UCHWAŁA NR 291_8_XXXVIII_21 UCHWAŁA NR 292_8_XXXVIII_21Czyste powietrze, nieskażone wody i piękna przyroda to jedne z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia. A na tym nam bardzo zależy. Podejmujemy szereg inicjatyw, którymi chcemy zachęcić mieszkańców do troski o nasze wspólne środowisko. Przyłączając się do nich nie tylko zadbasz o otoczenie, lecz także uzyskasz konkretne korzyści finansowe.

Od 1 lipca obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji , dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl (niezbędny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowalny) lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Iłowej

Więcej informacji dotyczących ewidencji CEEB na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne {tutaj}

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne {tutaj}

Informator dla właścicieli i zarządców budynków {tutaj}

Obowiązek informacyjny {tutaj}

 

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dotacja jest jednorazowa, wypłacana po zrealizowaniu zadania i wynosi maksymalnie 5000 zł, lecz nie więcej niż 50% kosztu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Począwszy od 2022 r. następuje zmiana terminu składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w okresie od 1 lutego do 30 czerwca każdego roku. Z kolei ostateczny termin złożenia wniosku o płatność upływa 10 grudnia roku, w którym podpisano umowę o dofinansowanie. W przypadku niezrealizowania lub nie rozliczenia zadania  w terminie do 10 grudnia, dofinansowanie nie będzie udzielone.

Wypełnij i złóż wniosek:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej ze zmianami od 2022 r.

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

Dotacja udzielana jest na wymianę źródła ciepła opartego na paliwie bardziej przyjaznym dla środowiska i o większej sprawności. Urządzenia muszą być nowe, wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Dotacja jest jednorazowa, wypłacana po zrealizowaniu zadania i wynosi maksymalnie 5000 zł, lecz nie więcej niż 50% kosztu zakupu i montażu nowego źródła ciepła. Począwszy od 2022 r. następuje zmiana terminu składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w okresie od 1 lutego do 30 czerwca każdego roku. Z kolei ostateczny termin złożenia wniosku o płatność upływa 10 grudnia roku, w którym podpisano umowę o dofinansowanie. W przypadku niezrealizowania lub nie rozliczenia zadania  w terminie do 10 grudnia, dofinansowanie nie będzie udzielone.

Wypełnij i złóż wniosek:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej ze zmianami od 2022 r.

Dofinansowanie kosztów dobudowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych

Dotacja celowa udzielana jest  jednorazowo, po zrealizowaniu zadania i wynosi:

  • instalacja od 2KW do 2,99 KW –  2000,00zł
  • instalacja od 3KW do 3,99 KW –  3000,00 zł
  • instalacja od 4KW do 4,99 KW –  4000,00 zł
  • instalacja od 5KW i powyżej –  5000,00 zł

Dotacja nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów zadania. Dofinansowaniem objęte są urządzenia nowe, wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Począwszy od 2022 r. następuje zmiana terminu składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w okresie od 1 lutego do 30 czerwca każdego roku. Z kolei ostateczny termin złożenia wniosku o płatność upływa 10 grudnia roku, w którym podpisano umowę o dofinansowanie. W przypadku niezrealizowania lub nie rozliczenia zadania  w terminie do 10 grudnia, dofinansowanie nie będzie udzielone.

Wypełnij i złóż wniosek:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej ze zmianami od 2022 r.

Sfinansowanie kosztów usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” każdego roku dofinansowujemy demontaż wyrobów z azbestu.

Jedynym wydatkiem poniesionym przez właścicieli nieruchomości jest wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Wypełnij i złóż wniosek:

WNIOSEK

 

Dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe

Dotacja celowa udzielana jest jednorazowo i wynosi:

  • 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3000,00 zł na jedną nieruchomość zabudowaną.

Najbliższy nabór wniosków planowany jest  w pierwszym kwartale 2022 roku.

WNIOSEK

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

 

Dofinansowanie usunięcia folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Przedsięwzięcie w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Dotacja celowa udzielana jest jednorazowo i wynosi:

  • 100% poniesionych kosztów.

Informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, tel. 68 368 14 11.