Zamieszkaj od nowa

Wypełnij deklarację

Jeśli jesteś:

  • właścicielem nieruchomości (np. domu jednorodzinnego),
  • administratorem, zarządcą (np. zarządzasz nieruchomościami wspólnoty mieszkaniowej),
  • zarządem spółdzielni mieszkaniowej (działasz w imieniu mieszkańców spółdzielni),

masz obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację można:

  • wypełnić i wysłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: /hjr9j0s46d/SkrytkaESP

lub

  • złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta w Iłowej przy ulicy Żeromskiego 27, pokój nr 5.

 

Deklaracji nie składają:

  • mieszkańcy spółdzielni (zrobi to zarząd spółdzielni),
  • mieszkańcy wspólnot, które mają swoich zarządców, administratorów (zrobi to zarządca lub administrator).

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających w danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Chętnie odpowiemy na pytania

Joanna Skrętowska
Inspektor w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji

Urząd Miejski w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 5
tel. 68 368 14 06