Zamieszkaj od nowa

Podatki

Poniżej zamieściliśmy podstawowe informacje na temat podatków i opłat oraz formularze do pobrania.

Informacja na temat podatków i opłat lokalnych:

 • tel. 68 368 14 24 – wymiar podatków i opłat lokalnych,
 • tel. 68 368 14 06 – wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • tel. 68 368 14 20 – księgowanie wpłat z tytułu poboru podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Egzekucja administracyjna.

Dokumenty związane z podatkami można składać w Urzędzie Miejskim w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, pokój nr 4 i 5.

Podatek od nieruchomości

Przedmiot opodatkowania

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnicy

 • właściciele,
 • użytkownicy wieczyści,
 • samoistni posiadacze,
 • w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Stawki podatku

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2023 r. określa UCHWAŁA NR 345/8/XLVI/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Terminy i sposoby płatności podatku

Osoby fizyczne:

 • do 15 marca
 • do 15 maja
 • do 15 września
 • do 15 listopada roku podatkowego

Wpłaty należy dokonywać na indywidualny nr rachunku bankowego wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku.

Osoby prawne:

 • I rata – do 31 stycznia
 • następne raty – do dnia 15 każdego miesiąca

Wpłaty można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Formularze do pobrania znajdują poniżej.

 

Podatek rolny

Przedmiot opodatkowania

użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza

Podatnicy

 • właściciele,
 • posiadacze samoistni,
 • użytkownicy wieczyści,
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 Stawki podatku

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta
 • od 1 ha dla pozostałych gruntów – równowartość pieniężną 5 q żyta

Stawka obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Podstawą obliczania podatku na kolejny rok podatkowy jest średnia cena skupu żyta, którą ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zobacz aktualny komunikat Prezesa GUS.

Terminy i sposoby płatności podatku

 • do 15 marca
 • do 15 maja
 • do 15 września
 • do 15 listopada roku podatkowego

Osoby fizyczne dokonują wpłat na indywidualny nr rachunku bankowego wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku.

Osoby prawne wpłaty mogą uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Formularze do pobrania znajdują poniżej.

 

Podatek leśny

Przedmiot opodatkowania

lasy, czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna

Podatnicy

 • właściciele lasów,
 • posiadacze samoistni lasów,
 • użytkownicy wieczyści lasów,
 • posiadacze lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 Stawka podatku

Za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,2200 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zobacz aktualny komunikat Prezesa GUS

Terminy i sposoby płatności podatku

Osoby fizyczne

 • do 15 marca
 • do 15 maja
 • do 15 września
 • do 15 listopada roku podatkowego

Wpłat należy dokonywać na indywidualny nr rachunku bankowego wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku.

Osoby prawne

 • do dnia 15 każdego miesiąca

Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Formularze do pobrania znajdują poniżej.

 

Podatek od środków transportowych

Przedmiot opodatkowania

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie),
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
 • autobusy.

Podatnicy

 • osoby fizyczne i osoby prawne – właściciele środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – jeśli mają zarejestrowany środek transportowy,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Stawki podatku

Tabela ze stawkami podatku określonymi w Uchwała nr 374/8/XLIX/22 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Terminy i sposoby płatności podatku

 • I rata – do 15 lutego
 • II rata – do 15 września

Wpłaty należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Formularze do pobrania znajdują poniżej.

 

Opłata za posiadanie psa

 Zgodnie z Uchwałą nr 88/7/XVI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z 1 grudnia 2015 r. pobiera się opłatę od osób fizycznych posiadających psy w wysokości 25 zł rocznie od każdego psa.

Terminy i sposoby płatności podatku

Termin płatności: do 15 marca każdego roku.

Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

 

 Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Niezbędne dokumenty, jakie powinny być dostarczone w celu załatwienia sprawy:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • dowód osobisty, NIP, PESEL,
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
 • pełnomocnictwo (odpis, wypis, kopia) wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w przypadku wystąpienia obowiązku jej uiszczenia – dotyczy sytuacji, gdy występuje pełnomocnik.

Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju zaświadczenia i wynosi:

 • 21,00 zł – za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
 • 17,00 zł – za pozostałe zaświadczenia (podlegające opłacie skarbowej),
 • 17,00 zł – za złożenie pełnomocnictwa (odpisu, wypisu, kopii) – w przypadku, gdy w imieniu strony występuje pełnomocnik.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć listownie na adres Urzędu Miejskiego w Iłowej lub osobiście – pokój nr 5.

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki w zakresie jakiego dotyczy wniosek, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Formularz do pobrania znajduje się poniżej.

Formularze

DN-1_Deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

ZDN-1_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

ZDN_2_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf

IN-1_Informacja-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN-1_Zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

ZIN-2_Zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych.pdf

DR-1_Deklaracja-na-podatek-rolny.pdf

ZDR-1_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

ZDR-2_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-rolny.pdf

IR-1_Informacja-o-gruntach.pdf

ZIR-1_Zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR-2_Zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

ZIR-3_Zalacznik-do-informacji-o-gruntach.pdf

DL-1_Deklaracja-na-podatek-lesny.pdf

ZDL-1_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-lesny.pdf

ZDL-2_Zalacznik-do-deklaracji-na-podatek-lesny.pdf

IL-1_Informacja-o-lasach.pdf

ZIL-1_Zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL-2_Zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

ZIL-3_Zalacznik-do-informacji-o-lasach.pdf

DT-1-_Deklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych.pdf

DT-1A-_Zalacznik-do-deklaracji-DT-1-.pdf

Wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia.pdf