Zamieszkaj od nowa

Poziomy recyklingu w Iłowej

Poziomy recyklingu osiągnięte w 2019 r. wg złożonego sprawozdania do Marszałka Województwa Lubuskiego:

  • łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w tonach [Mg] – 293,3100
  • łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tonach [Mg] – 2579,9810
  • łączna masa odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w tonach [Mg] – 291,8700
  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 41%
  • masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi przygotowanymi do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów odebranych i zebranych z terenu gmin [Mg] – 123,03
  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne – 68%