Zamieszkaj od nowa

Działalność gospodarcza

Gdzie się udać? 

Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
ul. Żeromskiego 27
pokój nr 1
tel. 68 368 14 11

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00–16.00
wtorek – piątek: 7.30–15.30

 

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jeśli chcesz założyć własną firmę, to zarejestruj ją w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możesz to zrobić w naszym urzędzie.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 7 dni.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (druk CEIDG-1),
 • dowód osobisty lub paszport.

Opłaty

Procedura jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.).

UWAGA

Nie musisz dokonywać rejestracji w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jeżeli:

 • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność wytwórczą związaną z uprawą rolną, chowem i hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, warzywnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym,
 • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność związaną z turystyką (na przykład wynajem pokoi, sprzedaż posiłków),
 • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność, która polega na produkcji wina – jeśli Twoja produkcja nie przekroczy 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

 

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

W Referacie Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Iłowej możesz złożyć wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Zobacz, jak to zrobić i jakie wiążą się z tym koszty.

Termin załatwienia sprawy

 • do 30 dni od złożenia wniosku,
 • w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • kopia pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • kopia decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015r., poz. 594).

Opłaty

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia w latach kolejnych są wnoszone na podstawie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnoszą opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości wymienionych w punkcie 2, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
 • art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277).

Formularz do pobrania poniżej.

 

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia wydawane są na 2 dni.

 Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz oryginałem do wglądu (nie dotyczy przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenia wydane przez Burmistrza Iłowej),
 • potwierdzenie dokonania opłaty na sprzedaż alkoholu.

Opłaty

1/12 rocznej opłaty za poszczególny rodzaj zezwolenia,

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
 • art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277).

Formularz do pobrania poniżej.

Formularze

Wniosek_zezwolenie_alkohol.doc

Wniosek-zezwolenie-jednorazowe.docx