Zamieszkaj od nowa

PSZOK

Duża biała hala ze spadzistym dachem. Stoi na ogrodzonym placu

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Żagańska (teren oczyszczalni ścieków)
Iłowa

PSZOK (teren oczyszczalni ścieków przy ul. Żagańskiej w Iłowej)  jest czynny w następujące dni robocze każdego tygodnia:

– wtorek i czwartek 10:00 – 14:00,

– środa i piątek 13:00 – 17:00,

– sobota 09:00 – 13:00.

W ramach wniesionej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Iłowa niżej wymienione odpady w ilości:

L. p. Nazwa odpadu Kod odpadu Limit roczny na nieruchomość
1. Papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury 15 01 01 

20 01 01

Bez ograniczeń
2. Szkło oraz opakowania ze szkła (z wyjątkiem tafli szklanych i szyb zbrojonych) 15 01 07 

20 01 02

Bez ograniczeń
3. Tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 

20 01 39

Bez ograniczeń
4. Papa odpadowa 17 03 80 Bez ograniczeń
5. Styropian 17 06 04 Bez ograniczeń
6. Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 25 Bez ograniczeń
7. Metale i opakowania z metali (w tym puszki 15 01 04 Bez ograniczeń
aluminiowe) 20 01 40
8. Opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach, mleku) 15 01 05 Bez ograniczeń
9. Gruz budowlany 17 01 01 

17 01 02

2 m3
10. Zużyte opony pochodzące z gospodarstwa domowego 16 01 03 4 sztuki

Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na koszt własny.

Uwaga! Odpady zostaną przyjęte na PSZOK tylko po okazaniu pisemnego oświadczenia, podpisanego przez właściciela nieruchomości, z której odpady są dostarczone. Oświadczenie należy składać za każdym razem, kiedy odpady są oddawane na PSZOK. Druk oświadczenia można wypełnić na miejscu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, lub pobrać w tym miejscu – OŚWIADCZENIE PSZOK

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem PSZOK – link do pobrania pliku.

Nie każdy odpad kwalifikuje się do bezpłatnego oddania w ramach ponoszonej opłaty. W przypadku pytań i wątpliwości rekomendujemy przed zawiezieniem odpadów do punktu skontaktowanie się z firmą obsługującą PSZOK pod nr tel. 68 376 27 42 lub bezpośrednio z urzędem pod nr tel. 68 368 14 11.