Mieszkam w gminie

PSZOK

Duża biała hala ze spadzistym dachem. Stoi na ogrodzonym placu

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Żagańska (teren oczyszczalni ścieków)
Iłowa

Czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 9.00–17.00 i w soboty w godzinach: 8.00–16.00.

Punkt prowadzony jest przez Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o., Oddział Usługowy w Szprotawie, ul. Kochanowskiego 2, 67-300 Szprotawa, tel. 68 376 27 42.

Zgodnie z uchwałą nr 164/8/XXII/20 Rady Miejskiej w Iłowej z 26 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa w PSZOK-u każdy mieszkaniec w ramach złożonej deklaracji może bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, a w szczególności:

 • szkło,
 • papier i tekturę,
 • metal,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odzież i tekstylia,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • zużyte opony z samochodów osobowych,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny,
 • lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć,
 • chemikalia w tym farby i lakiery,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnie wykonywanych prac remontowych i budowlanych,
 • papę budowlaną.

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

 • azbestu i odpadów zawierających azbest, szkło zbrojone i hartowane,
 • opon z samochodów ciężarowych, koparek, maszyn rolniczych,
 • części samochodowych (szyby, zderzaki, reflektory, gumy i uszczelki) za wyłączeniem zużytych opon,
 • odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • niebędących odpadami komunalnymi odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej lub z likwidacji takiej działalności,
 • odpadów niebezpiecznych pozbawionych etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,
 • odpadów płynnych w nieszczelnych (cieknących) pojemnikach,
 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

 

Nie każdy odpad kwalifikuje się do bezpłatnego oddania w ramach ponoszonej opłaty. W przypadku pytań i wątpliwości rekomendujemy przed zawiezieniem odpadów do punktu skontaktowanie się z firmą obsługującą PSZOK pod nr tel. 68 376 27 42 lub bezpośrednio z urzędem pod nr tel. 68 368 14 11.