Gmina i Urząd

Burmistrz

Paweł Lichtański

tel. 68 368 14 00
e-mail: ilowa@ilowa.pl

Burmistrz bezpośrednio koordynuje działalność następujących komórek organizacyjnych urzędu i powierzonych funkcji:

 • Referatu Finansowego-Budżetowego
 • Referatu Organizacyjnego w zakresie obsługi Rady, spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek
 • Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych w sprawach obronności i bezpieczeństwa publicznego
 • Urzędu Stanu Cywilnego
 • Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
 • Radcy prawnego.

Do wyłącznych kompetencji burmistrza należą:

 • wydawanie zarządzeń jako organ i kierownik urzędu
 • wykonywanie przepisów prawa pracy w stosunku do podległych pracowników i kierowników jednostek
 • podejmowanie decyzji w sprawie ulg i umorzeń w należnościach finansowych stanowiących dochody budżetu gminy
 • rozpatrywanie skarg na osoby pełniące funkcje kierownicze w urzędzie
 • udzielanie pełnomocnictw do wykonywania uprawnień zastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji przepisami ustaw i uchwał Rady
 • reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed organami administracji rządowej, Sejmu i Senatu RP, przedstawicielstwami innych państw
 • przedkładanie Radzie przedsięwzięć inwestycyjnych, priorytetowych dla rozwoju gminy i poprawy jakości wykonywanych zadań
 • podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie gospodarowania finansami i mieniem gminy.

 

SPRAWOZDANIA BURMISTRZA