Urząd Miejski

Narodziny dziecka

Akt urodzenia dziecka

Termin załatwienia sprawy

Urodzenia dziecka należy zgłosić w terminie 21 od dnia sporządzenia karty urodzenia. W przypadku martwego urodzenia w terminie 3 dni.

Opłaty

Procedura jest bezpłatna

Za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

 • art. 52 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463)
 • ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359)

 

Rejestracja narodzin noworodka pochodzącego z małżeństwa

Jesteście małżeństwem i wasze dziecko urodziło się w naszej gminie? Przyjdźcie do Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowej zgłosić urodzenie dziecka. Kierownik urzędu sporządzi akt urodzenia, przekaże numer PESEL i zamelduje dziecko.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

 • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
 • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 • w pozostałych przypadkach – przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać kto kogo do jakiej czynności upoważnia.

Dokumenty

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta urodzenia dziecka. Jest ona przekazywana do USC bezpośrednio przez oddziały noworodków. Rodzice dziecka otrzymują w szpitalu informację gdzie i w jakim terminie mogą zgłosić się w sprawie sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

Dokument tożsamości.

UWAGA

Rejestracja narodzin dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania, którego miał miejsce fakt narodzin.

Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona, jakie maja być wpisane do aktu urodzenia dziecka.

 

Rejestracja narodzin noworodka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim 

Jeżeli dziecko urodziło się w naszej gminie, to zapraszamy do Urzędu Stanu Cywilnego w Iłowej. Kierownik urzędu sporządzi akt urodzenia, przekaże numer PESEL i zamelduje dziecko.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

 • matka dziecka posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 • matka dziecka, która ukończyła 16 lat, jeżeli posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 • ojciec dziecka – jeżeli uznał ojcostwo dziecka po jego poczęciu, a przed narodzeniem dziecka
 • ojciec dziecka – jeżeli zgłosi się w USC do rejestracji dziecka wraz z matką dziecka i jednocześnie złoży przed Kierownikiem USC oświadczenie o uznaniu ojcostwa
 • w pozostałych przypadkach – przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać kto kogo do jakiej czynności upoważnia. 

Dokumenty

 • dokument tożsamości matki dziecka (jeżeli dziecko jest rejestrowane wyłącznie przez matkę dziecka)
 • dokument tożsamości ojca dziecka (jeżeli dziecko jest rejestrowane przez ojca, który uznał ojcostwo dziecka przed jego narodzeniem)
 • dokumenty tożsamości rodziców dziecka (jeżeli jednocześnie przy rejestracji dziecka zostanie złożone oświadczenie o uznaniu ojcostwa)
 • w pozostałych przypadkach – dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego lub opiekuna matki, a gdy działa ona przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika
 • odpis aktu urodzenia matki (w celu sprawniejszej rejestracji)

UWAGA

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone jeszcze przed urodzeniem się dziecka, w czasie trwania ciąży. Rodzice dziecka mogą złożyć takie oświadczenie w dowolnym USC. W celu przyjęcia oświadczenia należy dodatkowo przedłożyć zaświadczenie lekarskie lub do wglądu kartę ciąży.

Rodzice dziecka, którzy w chwili urodzenia dziecka nie pozostawali w związku małżeńskim mogą w chwili jego rejestracji złożyć przed Kierownikiem USC oświadczenia co do pochodzenia dziecka tj.:

 • ojciec dziecka składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka,
 • matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który uznał jego ojcostwo.

Osoba, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki – zgodnie z art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona, jakie mają być wpisane do aktu urodzenia dziecka.

 

Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia

Jeżeli dziecko urodziło się za granicą, to możesz zarejestrować akt urodzenia w polskim Rejestrze Stanu Cywilnego. Zobacz, jak to zrobić.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

 • osoba, której akt dotyczy
 • rodzice małoletniego dziecka
 • osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji aktu urodzenia innej osoby

Termin załatwienia sprawy

Wnioski załatwiane są niezwłocznie.

Jeżeli załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego, to wniosek załatwiany jest nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Dokumenty

 • wypełniony wniosek
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • oryginał zagranicznego aktu lub odpisu aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.
 • dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski  – jeżeli wnioskodawca wnosi jednocześnie o sprostowanie lub uzupełnienie transkrybowanego aktu małżeństwa, a dokumenty te nie zostały uprzednio sporządzone na terytorium RP

Odpisy skrócone aktów urodzeń na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r. nie wymagają tłumaczenia.

Opłaty

 • za odpis zupełny aktu urodzenia po dokonaniu transkrypcji – 50 zł
 • za odpis zupełny aktu urodzenia wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia – 39 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

art. 104 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2020 r., poz. 463 ze zm.)

 

Nadanie dziecku nazwiska męża matki 

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki możesz złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Iłowej.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Rodzic małoletniego dziecka, który zmienił nazwisko poprzez zawarcie związku małżeńskiego.

Termin załatwienia sprawy

Jeżeli akt małżeństwa matki i akt urodzenia dziecka znajduje się w USC w Iłowej lub został już przeniesiony do Rejestru Stanu Cywilnego oświadczenie zostanie przyjęte od razu. Jeżeli akt urodzenia dziecka znajduje się w innym USC, wniosek o przyjęcie oświadczenia zostanie załatwiony do 14 dni.

Dokumenty

 • wypełniony wniosek
 • zgoda męża matki na nadanie dziecku jego nazwiska
 • jeżeli zmiana dotyczy małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, wymagana jest również jego zgoda na piśmie
 • dokumenty tożsamości.

Opłaty

Procedura jest bezpłatna 

Tryb odwoławczy

Występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję. 

Podstawa prawna

art. 90 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 z późn. zm.)

UWAGA

Nadanie nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca, lub nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

 

Zmiana imienia dziecka

Jeżeli nie minęło jeszcze pół roku od urodzenia dziecka, to możecie dokonać zmiany jego imienia w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Rodzice dziecka

Termin załatwienia sprawy

Jeżeli akt urodzenia dziecka znajduje się w USC w Iłowej lub został już przeniesiony do Rejestru Stanu Cywilnego oświadczenie zostanie przyjęte od razu. Jeżeli akt urodzenia dziecka znajduje się w innym USC, wniosek o przyjęcie oświadczenia zostanie załatwiony do 14 dni.

 Dokumenty

 • wypełniony wniosek
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 Opłaty

Opłata skarbowa – 11 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

 Podstawa prawna

ustawa z 28 listopada 2014 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 463 ze zm.) 

UWAGA

Zmiana imienia (imion) dziecka po upływie 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia może nastąpić w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

Uznanie ojcostwa

Przeczytaj, jak wygląda procedura uznania ojcostwa dziecka i w jakich przypadkach może to nastąpić.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Dokumenty

Dokument stwierdzający tożsamość

Opłaty

Procedura bezpłatna

Za odpis skrócony – 22 zł

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy urzędu: Bank Spółdzielczy w Iłowej, nr konta 29 9658 0006 0000 1443 2006 0003.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

art. 72 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359)

UWAGA

 • można uznać ojcostwo dziecka, jeśli nie pochodzi ono z małżeństwa lub w stosunku do którego zostało zaprzeczone ojcostwo
 • do skuteczności uznania konieczne jest, aby matka dziecka potwierdziła, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna
 • można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego
 • osoba, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym
 • uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności
 • jeżeli w chwili uznania ojcostwa dziecko ukończyło już trzynasty rok życia, potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko osobiście na zmianę nazwiska wynikającą z uznania ojcostwa

Zgodnie z art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ustawa z 25 lutego 1964 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 z późn. zm.):

 • jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji
 • jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa. Domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża
 • domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenia ojcostwa.