Zmieniamy Iłowę

Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez  Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Gmina Iłowa o statusie miejskim pozyskała dofinansowanie na następujące zadania inwestycyjne:

 

W ramach 1 Edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

 1. Projekt pn.: Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa.

Zakres  projektu obejmuje modernizację obiektów Szkoły Podstawowej w Iłowej, w tym: – przebudowę i modernizację sali gimnastycznej, – budowę boiska wielofunkcyjnego – modernizację budynku szkoły,  wymianę ogrodzenia terenu szkoły, modernizację terenu szkoły. Modernizacja wpłynie na poprawę warunków korzystania z infrastruktury  dla jej bezpośrednich użytkowników tj. uczniów i kadry szkoły. Odnowiona sala gimnastyczna w znaczny sposób polepszy infrastrukturę techniczną, społeczną i rekreacyjno-sportową  uczniów.

Wartość zadania ogółem : 8.757.600,00 PLN

Dofinansowanie: 4.250.000,00 PLN

Termin realizacji projektu:  2022-2024

 

W ramach 2 Edycji  Programu Inwestycji Strategicznych

 1. Projekt pn.: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Iłowa.

Projekt obejmuje budowę dwóch odcinków ścieżek rowerowych: 1) z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady A18 przy Strefę  Aktywności Gospodarczej (SAG)  o długości ok. 2150m oraz 2)
z Czernej do ścieżki rowerowej prowadzącej przez SAG  wraz z oświetleniem o długości ok. 860 m.
związku z rozwojem  SAG  niezbędna jest przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 296 oraz  powiatowej nr 1079F poprzez dodatkową Infrastrukturę w postaci ścieżek rowerowych związana z dojazdami mieszkańców do nowopowstałych miejsc pracy na terenie SAG.

Całkowita wartość projektu: 4 789 697,22 PLN
Wartość dofinansowania:  2 802 500,00 PLN
Termin realizacji projektu:   2023-2024

 1. Projekt pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Klików

W ramach  projektu planuje się budowę sieci wodociągowej dla Klikowa, zasilanej z ujęcia wody w Iłowej. Woda dostarczana będzie na cele socjalno – bytowe oraz p.poż. W tym celu, wykonana zostanie  sieć wodociągowa o długości ok. 5600,0 m, z czego: ok. 1200,0 m stanowić będzie przebudowa istniejącej sieci w mieście Iłowa, ok. 1600,0 m nowej sieci przesyłowej na trasie pomiędzy Iłową
a Klikowem oraz ok. 1800,0 m nowej sieci rozdzielczej na terenie Klikowa. Wodociąg zostanie wykonany w większości metodą bezwykopową, przewiertem sterowanym z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicach od Ø90mm do Ø160mm. Na trasie sieci rozdzielczej w miejscowości Klików, będą lokalizowane hydranty p.poż DN80 z zasuwami odcinającymi. Celem projektu jest  zaopatrzenie mieszkańców miejscowości Klików w wodę z wodociągu.

Całkowita wartość projektu:  2 950 575,89 PLN
Wartość dofinansowania: 2 726 500,00  PLN
Termin realizacji projektu:  2022-2023

 

 1. Projekt pn.: Dobre Miejsce – Centrum Aktywności Społecznej w Iłowej

Projekt zakłada powstanie wielofunkcyjnego obiektu, w którym znajdzie się m.in. żłobek, Dzienny Dom Seniora (DDS), Zakład Opieki Zdrowotnej lub gabinety lekarzy specjalistów, pomieszczenia na inkubator przedsiębiorczości, pomieszczenia wielofunkcyjne, coworkingowe, do zajęć integracyjnych i warsztatowych realizowanych m.in. w ramach Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wraz z niezbędnym zapleczem administracyjno-biurowym, gospodarczym, technicznym i socjalnym. Całość mieścić się będzie w budynku dawnej placówki edukacyjnej przy ul. Kolejowej 11 w Iłowej.  Budynek zostanie rozbudowany w części przyziemia oraz dobudowana zostanie część budynku, w której znajdą się w parterze niezbędne pomieszczenia techniczne, klatka schodowa i szyb windowy. Budynek zostanie dostosowany na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami i będzie spełniał funkcje społeczne, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne, kulturalne. Parter – ZOZ lub gabinety specjalistyczne. Pierwsze piętro zostanie przebudowane i zaadaptowane na potrzeby żłobka.   Piętro drugie i trzecie w całości zagospodarowane zostaną  na potrzeby usług związanych z aktywizacją społeczną mieszkańców gminy Iłowa w tym DDS, siedziba stowarzyszeń. Na  drugim  piętrze zlokalizowane będą m.in. sala do zajęć warsztatowych, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia dziennego pobytu dla seniorów oraz dzieci ze szczególnymi potrzebami, studio nagrań, węzeł sanitarny oraz aneks. Na piętrze trzecim zaprojektowana będzie sala do prowadzenia zajęć i obsługi obserwatorium astronomicznego (kopuła zlokalizowana zostanie na dachu części dobudowanej), pomieszczenia centrum kreatywności, pomieszczenia do terapii psychologicznych oraz dodatkowe pomieszczenia dla potrzeb biurowo-warsztatowych. Zapewnienie mieszkańcom gminy Iłowa oraz mieszkańcom gmin ościennych  dostępu do dobrej jakości usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Powstanie Centrum Aktywności Społecznej „Dobre Miejsce” ma na celu wzmocnienie więzi społecznych, aktywności obywatelskiej poprzez wsparcie w obszarze emocjonalnym oraz społecznym, budowanie i rozwijanie kompetencji rodzicielskich wśród opiekunów dzieci i młodzieży, wspieranie rodziców, uczestniczących w zajęciach, w procesie wychowania dzieci i młodzieży rozwój zainteresowań i aktywne wypełnianie wolnego czasu. Projekt zakłada również utworzenie inkubatora  przedsiębiorczości, którego celem jest promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki oraz wspieraniu już istniejących firm.

Całkowita wartość projektu:  8 500 530,00 PLN
Wartość dofinansowania: 7 032 600,00 PLN
Termin realizacji projektu:  2023-2025

 W ramach 3 Edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

 1. Projekt pn.: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Iłowa

Projekt obejmuje poprawę infrastruktury drogowej w postaci  modernizacji  16 dróg na terenie Gminy Iłowa o łącznej długości ok. 2456 mb obejmujących drog na terenie sołectw: 1) Szczepanów dz. nr ewid. 40 – ok. 220mb 2) Szczepanów dz. nr ewid. 330/1 i 329/2 – ok. 60mb 3) Szczepanów – dz. nr 164 – 45mb 4) Jankowa Żagańska dz. nr ewid. 208/1 – ok. 135mb 5) Jankowa Żagańska dz. Nr ewid. 122 – ok. 290mb 6) Konin Żagański dz. nr ewid. 625/1 – ok. 225mb 7) Konin Żagański dz. nr ewid. 1/22 – ok. 210mb 8) Czyżówek dz. nr ewid. 276 – ok. 65mb 9) Czyżówek – dz. nr 50 – ok. 90mb 10) Czyżówek – dz. nr 78/4 – ok. 30mb 11) Borowe dz. nr ewid. 518 – ok. 190mb 12) Czerna dz. nr ewid. 502 – ok. 295mb 13) Czerna dz. nr ewid. 512 – ok. 145mb 14) Czerna – dz. nr 456, 452 i 453 – ok. 175mb 15) Czerna – dz. nr 498 – ok. 225mb 16) Czerna – dz. nr 496 – ok. 56mb. Projekt ma na celu rozwój sieci komunikacji na terenie gminy i  poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, dojazd do pracy, budynków użyteczności publicznej.

Całkowita wartość projektu:  3 610 655,54 PLN
Wartość dofinansowania: 2 954700,00 PLN
Termin realizacji projektu:  2022-2023

 

W ramach 1 Edycji  Program Odbudowy Zabytków

 

 1. Projekt pn.: Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego przy Kościele pw. Chrystusa Króla w Iłowej.

Projekt zakłada wymianę nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego znajdującego się w najbliższym otoczeniu Kościoła pw. Chrystusa Króla w Iłowej. Kościół został wzniesiony na początku XVIII w. w stylu barokowym, następnie częściowo poddany przebudowie w stylu klasycystycznym i secesyjnym. Ciąg pieszo- jezdny o nawierzchni bitumicznej nie pasuje do zabytkowego charakteru tego obiektu sakralnego. Projekt zakłada: demontaż istniejącej nawierzchni betonowej, demontaż nawierzchni bitumicznej, demontaż, nawierzchni z kostki betonowej, budowę nowej nawierzchni z kostki granitowej płomieniowanej. W ramach robót budowlanych zostaną wykonane odpowiednie spadki w drodze, które umożliwią spływ wody deszczowej w przyległe tereny zielone oraz do 4 studni spustowych. Projekt ma na celu  wspieranie ochrony zabytków na terenie gminy,  w celu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego.

Całkowita wartość projektu:  800.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 784.000,00 PLN
Termin realizacji projektu:  2023-2024

 

W ramach VI Edycji Programu Inwestycji Strategicznych

 

 1. Projekt pn.  Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Iłowa.

Projekt obejmuje  modernizację  dróg na terenie miejscowości Iłowa o łącznej długości ok. 1608 mb obejmujących:  ul. Spokojną,  ul. Dąbrowskiego, ul. Bema, ul. Wypoczynkową, ul. Spacerową,
ul. Nadrzeczną,  ul. Miłą, ul. Traugutta, ul. Zaułek Rybacki. Infrastruktura  w postaci zmodernizowanych dróg, będzie służyła przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta. Modernizacja wskazanych dróg w miejscowości Iłowa wpłynie na rozwój potencjału gospodarczego, a co za tym idzie przyczyni się do procesów rozwojowych wskazanych obszarów poprzez zwiększenie atrakcyjności prowadzonej działalności gospodarczej w tym obszarze oraz zwiększy zainteresowanie potencjalnych podmiotów gospodarczych. Dobrze rozwinięta sieć komunikacji na terenie Iłowej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, dojazd do pracy w rozwijającej się Strefie Aktywności Gospodarczej na terenie gminy Iłowa oraz do budynków użyteczności publicznej.

Całkowita wartość projektu: 2 040 850,00  PLN
Wartość dofinansowania: 2 000 000,00 PLN
Termin realizacji projektu:  2023-2024

 

W ramach 2 Edycji Program Odbudowy Zabytków

 

 1. Projekt pn.: Konserwacja stolarki drzwiowej, renowacja i odbudowa schodów głównych wraz
  z podjazdem dla niepełnosprawnych w kościele p.w. Chrystusa Króla.

Projekt obejmuje  konserwację stolarki drzwiowej, renowację oraz odbudowę schodów głównych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych w zabytkowym, barokowym Kościele p.w. Chrystusa Króla w Iłowej. Planowana inwestycja obejmuje: 1) konserwację zabytkowej stolarki drzwiowej: drzwi główne do kościoła + 8 drzwi bocznych, uzupełniające badanie stratygraficzne, wstępne oczyszczenie z luźnych nawarstwień, usunięcie wtórnych nawarstwień, dezynfekcja, dezynsekcja i impregnacja strukturalna drewna, prace snycerskie i stolarskie, uzupełnienia drewna dobranym gatunkowo materiałem, scalenie kolorystyczne w sposób naśladowczy w technice łatwo odwracalnej, zabezpieczenie powierzchni poziomych warstwą zabezpieczającą odporną na ścieranie. 2) Odbudowa schodów: odbudowa i dopasowanie renowacyjne starych uszkodzonych elementów – o kubaturze 24m2, dopasowanie kolorystyczne kamienia na schody i platformę, wykonanie podjazdu dla  osób ze szczególnymi potrzebami.

Całkowita wartość projektu: 400.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 392.000,00 PLN
Termin realizacji projektu:  2024-2025

 

 1. Projekt pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę mostów zlokalizowanych

w Parku dworskim w Iłowej.

Projekt zakłada opracowanie dokumentacji projektowej, która swym zakresem obejmować będzie odbudowę 4 obiektów mostowych: 1. Most jednoprzęsłowy – zlokalizowany przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych, na działce 692 obręb ewidencyjny 0001 Iłowa, 2. Most z najazdem łukowym – zlokalizowany na działce 692 obręb ewidencyjny 0001 Iłowa, 3.Most dwuprzęsłowy – zlokalizowany na działce 520 obręb ewidencyjny 0001 Iłowa, 4.Most trójprzęsłowy – zlokalizowany na działce 520 obręb ewidencyjny 0001 Iłowa. Mosty przewidziane do odbudowy, umiejscowione są w Parku dworskim w Iłowej w ciągu drogi ul. Pałacowej, na rzece Czerna Mała). Mosty objęte planowanym opracowaniem stanowić będą integralną część szlaku rowerowego prowadzącego z m. Borowe przez Park Dworski do węzła autostrady A18. Dokumentacja stanowić będzie podstawę do uzyskania dokumentów formalno-prawnych w celu rozpoczęcia robót budowlanych.

Całkowita wartość projektu: 220.000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 215.600,00 PLN
Termin realizacji projektu:  2024-2025

 

W ramach VIII Edycji Programu  Inwestycji Strategicznych

 

 1. Projekt pn. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Iłowej.

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego Stadionu Miejskiego w Iłowej.  W ramach inwestycji zaplanowano min. przebudowę płyty boiska głównego wraz z wymianą murawy, przebudowę trybun. Trybuny zostaną zadaszone, planuje się budowę budynku spikera z lożą VIP, wydzielone zostaną strefy dla gości i gospodarzy z toaletami, punktem gastronomicznym i lożą prasową. Dla zawodników oraz sztabu szkoleniowego zaplanowano budowę zadaszonych miejsc przy płycie boiska głównego. W ramach inwestycji zaplanowano ponadto budowę: skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, boiska do siatkówki plażowej, boiska do teqball. Powstaną również dwie bieżnie 4-torowa i 6- torowa, umiejscowione pomiędzy płytą główną a treningową oraz wzdłuż boiska. W celu zapewnienia zaplecza socjalnego dla zawodników oraz trenerów, zaplanowano budowę nowoczesnego budynku socjalnego, zawierającego szatnie i sanitariaty dla gospodarzy i gości, pokój sędziowski wraz z salką konferencyjną i zapleczem gospodarczym. Ponadto, dla zapewnienia rowerzystom miejsca na pozostawienie rowerów, powstanie wiata z uwzględnieniem punktów ładowania rowerów elektrycznych. W celu usprawnienia systemu komunikacji wewnętrznej, zaplanowano budowę chodników, miejsc parkingowych oraz placów manewrowych. Stadion zostanie wyposażony w nagłośnienie zewnętrzne wraz z monitoringiem. Planowana Inwestycja w postaci nowoczesnego obiektu sportowego, wpłynie na istotną poprawę warunków treningowych dla zawodników. Realizacja inwestycji bezpośrednio przyczyni się do rozwoju i promowania zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności oraz sprzyjać będzie integracji społecznej.

Całkowita wartość projektu: 8.000.000,00 PLN

Wartość dofinansowania:. 7.200 000,00 PLN

Termin realizacji projektu:  2024- 2025

 1. Projekt pn. Budowa ścieżki rowerowej z Klikowa do Iłowej

Inwestycja obejmuje budowę  ścieżki rowerowej z Klikowa do Iłowej. Planowany odcinek ścieżki rowerowej o długości ok. 2 601,58 m, łączy się z drogą gminną nr 101125F w Iłowej i prowadzi do miejscowości Klików, łącząc się z drogą gminną nr 001822F. Ścieżka rowerowa biegnie w miejscu aktualnie nieużywanego pasa drogi gminnej wewnętrznej, obejmującym tereny leśne. Inwestycja obejmuje budowę ścieżki dwukierunkowej, bitumicznej o szer.2 m. W ramach inwestycji zaplanowano: budowę zjazdów na tereny przyległe, budowę poboczy, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudowywaną drogą (sieć telekomunikacyjna), budowę

murka oporowego z gazonów. Budowa ścieżki ma na celu stworzenie możliwości  powstania alternatywnej i ekologicznej formy komunikacji pomiędzy Iłową a Klikowem. Inwestycja bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmniejszenie ryzyka

powstawania kolizji z udziałem rowerzystów oraz pojazdów mechanicznych. Budowa ścieżki rowerowej umożliwi udostępnienie terenów rekreacyjnych w postaci zalewu w Klikowie, mieszkańcom gminy i turystom, zwiększając tym samym atrakcyjność turystyczną na terenie gminy.

Całkowita wartość projektu: 2.349 593,50 PLN

Wartość dofinansowania: 2.000.000,00 PLN

Termin realizacji projektu:  2024

 

 W ramach IX Edycji Programu  Inwestycji Strategicznych 

 

 1. Projekt pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Iłowa.

Inwestycja obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy Iłowa, polegającą na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED. Realizacja inwestycji wpłynie bezpośrednio na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii oraz efektów ekonomicznych związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

 

Całkowita wartość projektu: 1.037.400,00 PLN

Wartość dofinansowania: 829.920,00 PLN

Termin realizacji projektu:  2024- 2025