Gmina i Urząd

Jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza

27 czerwca 2024 r. podczas III Sesji Rady Miejskiej w Iłowej, burmistrz Paweł Lichtański uzyskał poparcie wszystkich radnych, głosujących nad uchwałami o wotum zaufania i o udzielenie absolutorium za rok 2023.

Przed przystąpieniem radnych do głosowania nad uchwałami, burmistrz bardzo szeroko przedstawił treść „Raportu o stanie gminy za rok 2023”. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Wdowiak rozpoczął dyskusję nad raportem. Podkreślił znaczenie dynamicznego rozwoju inwestycji w Strefie Aktywności Gospodarczej w Iłowej dla rynku pracy w regionie oraz dla budżetu gminy. Wyróżnił także następujące obszary, nad którymi radni wraz z burmistrzem powinni skupić się w najbliższym okresie.  Pierwszy to demografia, a pozostałe wynikają już wprost z czynników demograficznych. Wśród najbardziej pilnych potrzeb są min. utworzenie żłobka oraz rozwój budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego.

Po zakończonej dyskusji radni udzielili wotum zaufania Burmistrzowi. Następnie po przedstawieniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok przez skarbnika gminy Monikę Wołujewicz  oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i rekomendacji komisji rewizyjnej,  rozpoczęli głosowanie nad udzieleniem absolutorium. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem uchwały o udzieleniu absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2023 r.

Burmistrz podziękował radnym, skarbnikowi i sekretarzowi, kierownikom jednostek i sołtysom za zaufanie i efektywną współpracę. Podkreślił, że w obliczu wyzwań jakie stoją przed gminą w czasie tak dynamicznego rozwoju, nie ustanie w dalszej wytężonej pracy dla dobra wszystkich mieszkańców gminy Iłowa.