Bez kategorii

Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej uprzejmie zawiadamia, że zwołuje XLV sesję  zwyczajną Rady Miejskiej VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w Bibliotece Kultury w Iłowej ul. Żagańska 15.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zgłoszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porządku obrad (w przypadku zmiany w porządku obrad zatwierdza się zmieniony porządek obrad).
5. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez Burmistrza Iłowej.
6. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez komisje stałe Rady Miejskiej w Iłowej.
7. Rozpatrzenie i debata nad raportem o stanie gminy za 2021 r.
8. Przyjęcie uchwał:
1) Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Iłowej wotum zaufania;
2) Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2021 r.:
• sprawozdanie finansowe Gminy Iłowa za 2021 rok,
• sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2021 rok,
• podjęcie uchwały;
3) Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2021 r.:
• zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego,
• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Iłowa za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia,
• wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Iłowej,
• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Iłowej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
• dyskusja,
• podjęcie uchwały.
4) Uchwała w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego realizacji budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Iłowa przy drodze wojewódzkiej nr 296 na odcinku od Czernej do DK18;
5) Uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu Żagańskiego realizacji budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy Iłowa przy drodze powiatowej nr 1079F z Konina Żagańskiego do wiaduktu autostrady DK18;
6) Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe;
7) Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa;
8) Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2022-2030.
9. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Iłowej.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie XLV sesji Rady Miejskiej w Iłowej.

Link do BIP z zawiadomieniem o sesji.